THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin BCG (Việt Nam) phòng bệnh lao

Bé tiêm lao bị sai vị trí, vết thương mưng mủ có sao không? Vắc xin lao có tiêm chung với vắc xin 6 trong...