THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin PRIORIX phòng bệnh Sởi – Quai bị – Rubella

Vắc xin Priorix là vắc xin thế hệ mới đầu tiên phòng ngừa hiệu quả 3 bệnh Sởi - Quai bị - Rubella được sử...

Vắc xin MMR (Ấn Độ) phòng bệnh Sởi – quai bị – rubella

Vắc xin MMR là vắc xin sống, giảm độc lực, được đông khô và có nước hồi chỉnh kèm theo. MMR tạo miễn dịch chủ...

Vắc xin TYPHIM Vi (Pháp) phòng bệnh thương hàn

Thương hàn là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Salmonella typhi gây ra. Bệnh dễ dàng lây nhiễm qua đường tiêu hóa và...

Vắc xin TYPHOID VI (Việt Nam) phòng bệnh thương hàn

Thương hàn là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Salmonella typhi gây ra. Bệnh dễ dàng lây nhiễm qua đường tiêu hóa và...

Vắc xin mORCVAX (Việt Nam) phòng bệnh tả

Bệnh tả là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn tả Vibrio cholerae gây nên. Trên thế giới mỗi năm có từ 1,3 -...