Gói vắc xin cho trẻ em

DANH MỤC GÓI VẮC XIN CHO TRẺ 0-9 THÁNG

1. Gói vắc xin Hexaxim

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói linh động 1
Gói linh động 2
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2
Rotateq MSD/Mỹ 3
2 Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB , Viêm gan B  (6 in 1) Hexaxim Sanofi/Pháp 3 3
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 2
5 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 1 1
Tổng số (liều) 14 15
Giá gói (VNĐ) 14.310.000 14.724.000

2. Gói vắc xin Infanrix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói linh động 1
Gói linh động 2
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2
Rotateq MSD/Mỹ 3
2 Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB , Viêm gan B  (6 in 1) Infanrix GSK/Bỉ 3 3
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 2
5 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 1 1
Tổng số (liều) 14 15
Giá gói (VNĐ) 14.190.000 14.604.000

3. Gói vắc xin Pentaxim

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói linh động 1
Gói linh động 2
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2
Rotateq MSD/Mỹ 3
2 Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/Pháp 3 3
3 Viêm gan B Engerix B 0,5ml GSK/Bỉ 3 3
4 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
5 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 2
6 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
7 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 1
8 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 1 1
Tổng số (liều) 17 18
Giá gói (VNĐ) 14.046.000 14.460.000

4. Gói vắc xin Hexaxim-Varilrix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói linh động 1
Gói linh động 2
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2
Rotateq MSD/Mỹ 3
2 Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB , Viêm gan B (6 in 1) Hexaxim Sanofi/Pháp 3 3
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 2
5 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
6 Thủy đậu Varirlrix GSK/Bỉ 1 1
7 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 1
8 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 1 1
Tổng số (liều) 15 16
Giá gói (VNĐ) 15.448.000 15.862.000

5. Gói vắc xin Infanrix-Varilrix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói linh động 1
Gói linh động 2
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2
Rotateq MSD/Mỹ 3
2 Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB , Viêm gan B (6 in 1) Infanrix GSK/Bỉ 3 3
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 2
5 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
6 Thủy đậu Varirlrix GSK/Bỉ 1 1
7 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 1
8 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 1 1
Tổng số (liều) 15 16
Giá gói (VNĐ) 15.328.000 15.742.000

6. Gói vắc xin Pentaxim-Varilrix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói linh động 1
Gói linh động 2
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2
Rotateq MSD/Mỹ 3
2 Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/Pháp 3 3
3 Viêm gan B Engerix B 0,5ml GSK/Bỉ 3 3
4 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
5 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 2
6 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
7 Thủy đậu Varirlrix GSK/Bỉ 1 1
8 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 1
9 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 1 1
Tổng số (liều) 18 19
Giá gói (VNĐ) 15.184.000 15.599.000

DANH MỤC GÓI VẮC XIN (GÓI 0-12 THÁNG VÀ GÓI 0-24 THÁNG)

1. Gói vắc xin Hexaxim-Rotarix-Varilrix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12

tháng

Gói 0-24

tháng

1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2 2
2 Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do Hib Hexaxim Sanofi/
Pháp
3 3
 3 Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, các bệnh do Hib Pentaxim Sanofi/
Pháp
0 1
4 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
5 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 3
6 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
8 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 2
9 Thủy đậu Varilrix GSK/Bỉ 2 2
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2
11 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 2 2
12 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 0 1
Tổng số (liều) 19 24
Giá gói (VNĐ) 19.132.000 22.848.000

2. Gói vắc xin Hexaxim-Rotarix-Varivax

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12

tháng

Gói 0-24

tháng

1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2 2
2 Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do Hib Hexaxim Sanofi/
Pháp
3 3
 3 Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, các bệnh do Hib Pentaxim Sanofi/
Pháp
0 1
4 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
5 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 3
6 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
8 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 2
9 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2
11 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 2 2
12 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 0 1
Tổng số (liều) 18 24
Giá gói (VNĐ) 17.958.000 22.774.000

3. Gói vắc xin Hexaxim-Rotateq-Varilrix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq MSD/Mỹ 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B Hexaxim Sanofi/
Pháp
3 3
 3 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm họng, Viêm phổi, Viêm màng não mũ do HIB Pentaxim Sanofi/
Pháp
 0 1
4 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
5 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 3
6 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
8 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 2
9 Thủy đậu Varilrix GSK/Bỉ  2 2
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2
11 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam  0 1
12 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/ Mỹ 2  2
Tổng số (liều) 20 25
Giá gói (VNĐ) 19.546.000 23.276.000

4. Gói vắc xin Hexaxim-Rotateq-Varivax

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq MSD/Mỹ 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B Hexaxim Sanofi/
Pháp
3 3
 3 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm họng, Viêm phổi, Viêm màng não mũ do HIB Pentaxim Sanofi/
Pháp
0 1
4 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
5 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 3
6 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1  1
8 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 2
9 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2
11 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam  0  1
12 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/ Mỹ  2  2
Tổng số (liều) 19 25
Giá gói (VNĐ) 18.372.000 23.202.000

5. Gói vắc xin Infanrix – Rotarix – Varilrix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2 2
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B Infanrix GSK/Bỉ 3 3
 3 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB Pentaxim Sanofi/
Pháp
0 1
4 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
5 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 3
6 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
8 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 2
9 Thủy đậu Varilrix GSK/Bỉ 2 2
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2
11 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 2 2
12 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 0 1
Tổng số (liều) 19 24
Giá gói (VNĐ) 19.012.000 22.725.000

6. Gói vắc xin Infanrix – Rotarix – Varivax

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2 2
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B Infanrix GSK/Bỉ 3 3
 3 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB Pentaxim Sanofi/
Pháp
0 1
4 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
5 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 3
6 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
8 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 2
9 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2
11 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 2 2
12 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 0 1
Tổng số (liều) 18 24
Giá gói (VNĐ) 17.838.000 22.651.000

7. Gói vắc xin Infanrix – Rotateq – Varilrix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq MSD/Mỹ 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Infanrix GSK/Bỉ 3 3
 3 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/Pháp  0 1
4 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
5 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 3
6 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
8 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 2
9 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 0 0
Varilrix GSK/Bỉ  2 2
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2
11 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam  0 1
12 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/ Mỹ 2  2
Tổng số (liều) 20 25
Giá gói (VNĐ) 19.426.000 23.153.000

8. Gói vắc xin Infanrix – Rotateq – Varivax

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq MSD/Mỹ 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Infanrix GSK/Bỉ 3 3
 3 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/Pháp  0 1
4 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
5 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 3
6 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
8 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 2
9 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2
Varilrix GSK/Bỉ 0 0
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2
11 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 0 1
12 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/ Mỹ  2 2
Tổng số (liều) 19 25
Giá gói (VNĐ) 18.252.000 23.079.000

9. Gói vắc xin Pentaxim – Rotarix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng
Có Varivax Có Varilrix
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2 2
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/ Pháp 3 3
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 2
5 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
7 Viêm gan B Engerix B GSK/Bỉ 3 3
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 0
Varilrix GSK/Bỉ  0 2
9 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1
10 Viêm não mô cầu ACYW Menactra Mỹ 2 2
11 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 1
Tổng số (liều) 21 22
Giá gói (VNĐ) 17.694.000 18.868.000

10. Gói vắc xin Pentaxim – Rotateq

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng
Có Varivax Có Varilrix
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq MSD/Mỹ 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/ Pháp 3 3
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/
Pháp
2 2
5 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
7 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 1
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1
Varilrix GSK/Bỉ  0 2
9 Viêm gan B Engerix B GSK/Bỉ 3 3
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1
11 Viêm não mô cầu ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 2 2
Tổng số (liều) 22 23
Giá gói (VNĐ) 18.108.000 19.243.000

Danh mục gói vắc xin cho trẻ 6-24 tháng

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói có Varivax Gói có Varilrix
1 Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB ,  (5 in 1) Pentaxim Sanofi/Pháp 1 1
2 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 1 1
3 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/Pháp 3 3
4 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1  1
5 Sởi – Quai Bị – Rubella MMR MSD/Mỹ 1 1
6 Viêm gan A,B Twinrix GSK/Bỉ 2 2
7 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 2
Varilrix GSK/Bỉ 2
8 Viêm não Nhật bản Imojev Sanofi/Thái Lan 2 2
9 Viêm màng não do mô cầu tuýp A,C,Y,W Menactra Sanofi/Mỹ 2 2
10 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 1  1
Tổng số (liều) 16 16
Giá gói (VNĐ) 12.918.000 12.992.000

Danh mục gói vắc xin cho trẻ 12-24 tháng

1. Gói vắc xin Hexaxim

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói
cơ bản
Gói linh động 1
Gói linh động 2
Số liều Số liều Số liều
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Hexaxim Sanofi/Pháp 1 1 1
2 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/Pháp 1 1 1
3 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2
Varilrix GSK/Bỉ 2
4 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 1 1
5 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 2 2
6 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 1 1 1
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR II MSD/Mỹ  0 1 1
8 Viêm màng não ACYW Menactra Sanofi/Mỹ  0 2 2
Tổng số (liều) 6 11 11
Giá gói (VNĐ) 4.566.000 9.808.000 9.880.000

2. Gói vắc xin Infanrix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói
cơ bản
Gói linh động 1
Gói linh động 2
Số liều Số liều Số liều
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B Infanrix hexa GSK/Bỉ 1 1 1
2 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/Pháp 1 1 1
3 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2
Varilrix GSK/Bỉ 2
4 Viêm não Nhật bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 1 1
5 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 2 2
6 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 1 1 1
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ  0 1 1
8 Viêm màng não ACYW Menactra Sanofi/Mỹ  0 2 2
Tổng số (liều) 6 11 11
Giá gói (VNĐ) 4.525.000 9.767.000 9.839.000


3. Gói vắc xin Pentaxim

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước
sản xuất
Gói
cơ bản
Gói linh động 1
Gói linh động 2
Số liều Số liều Số liều
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/Pháp 1 1 1
2 Cúm Vaxigrip tetra Sanofi/Pháp 1 1 1
3 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2
Varilrix GSK/Bỉ 2
4 Viêm não Nhật bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 1 1
5 Sởi -Quai bị-Rubella MMR-II MSD/Mỹ 0 1 1
6 Viêm gan AB Twinrix GSK/Bỉ 1 2 2
7 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 1 1 1
8 Viêm màng não ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 2 2
Tổng số (liều) 6 11 11
Giá gói (VNĐ) 4.241.000 9.553.000 9.555.000
    • Để đăng ký dịch vụ tiêm trọn gói tại Hệ thống Trung tâm tiêm chủng dành cho Trẻ em và Người lớn VNVC, khách hàng có thể cung cấp thông tin tại đây, gọi tới hotline 1900 633 858 hoặc liên hệ trực tiếp hệ thống các trung tâm tiêm chủng VNVC để được tư vấn.
  • Chúng tôi lựa chọn những vắc xin nhập khẩu từ nước ngoài của các hãng sản xuất uy tín, nổi tiếng Thế giới, và số ít các vắc xin được sản xuất tại Việt Nam đã được kiểm chứng về độ hiệu quả và an toàn. Toàn bộ vắc xin trong hệ thống phòng tiêm được bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

  • Chúng tôi cam kết: Cung cấp đầy đủ vắc xin theo gói của Quý khách hàng đã lựa chọn; đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng ngay cả khi tình trạng khan hiếm vắc xin có thể xảy ra.

  • Trường hợp có sự biến động lớn về giá nhập mua trên thị trường, giá gói vắc xin có thể thay đổi.

  • Bảng giá trên áp dụng từ ngày 03/07/2021